သတင္းနွင့္ေၾကာ္ျငာမ်ား

Jul 27, 2020

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆရာမ်ားအတြက္ စံသတ္...

Jul 27, 2020

ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈသည္ STEM စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာအတတ္သင္ ဆရာဆ...

May 29, 2020

ေတာင္ငူ ပညာေရးေကာလိပ္မွာ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ "၂၁ရာစု ၪူးယဥ္မႉးတို႔ ဖူးပြင့္ရာ" အမည္ရ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္း...

May 27, 2020

ကိုဗစ္ကာလ ေက်ာင္းေတြျပန္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ဆရာဆရာမမ်ားကို၊ လိုအပ္တဲ့ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ာ...

Apr 11, 2020

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ ဆရာအတတ္သင္ပညာေရးမွ ဦးစီး၍၊ ယူနက္စကို STEM အဖြဲ႕ႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပစုေရး...

Apr 11, 2020

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကေလးတိုင္းကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရး ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံပညာ...

အသားေပးေဖာ္ျပထားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား

Presentation File - by facebook

We Think Digital provides resources to build a global

Publication - by UNESCO

This policy brief - the first of two in a series - uses the termdisinformation to broadly refer to c...

Publication - by WHO

https://youtu.be/bPITHEiFWLcWhat can people do to protect themselves and others from getting the new...

Publication - by WHO

https://bit.ly/2IxWhql This is just a short movie about 6 Ways to Protect Yourself from COVID-19_WHO...

Publication - by Genevieve Hutchinson

https://www.bbc.co.uk/blogs/bbcmediaaction/entries/1f096f1c-88d1-4084-9806-ae5125b983fc Report...

Publication - by BBC My World

https://www.bbc.co.uk/academy/en/articles/art20200402193339465 Coronavirus...

Publication - by -

Social stigma in the context of health is the negative association between a person or group of peop...

Publication - by UNESCO

This is about to be aware of fake news

Publication - by UNESCO

This is about to be aware of Fake News